Εγγειοβελτιωτικά Έργα πεδιάδας Άρτας – Ολοκλήρωση Β' Φάσης

Συμβατική ονομασία:

Εγγειοβελτιωτικά Έργα πεδιάδας Άρτας – Ολοκλήρωση Β' Φάσης

Τελική δαπάνη:

6.894.553,50€

Ημερομηνία υπογραφής:

17/06/2014

Ημερομηνία περαίωσης:

Σε εξέλιξη

Σύντομη περιγραφή:

Ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων για τη μεταφορά νερού στην πεδιάδα της Άρτας.