Επέκτασις κτιρίου Αεροσταθμού και δαπέδου σταθμεύσεως Α/Φ Α/Δ Μίκρας Θεσ/νίκης

Συμβατική ονομασία: Επέκτασις κτιρίου Αεροσταθμού, δαπέδου σταθμεύσεων κλπ., Κρατικού Αερολιμένος Θεσσαλονίκης
Τελική δαπάνη: 147.500.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 22/10/1970
Ημερομηνία περαίωσης:
28/01/1977
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην επέκταση του κτιρίου και διαρρύθμιση του υφισταμένου κτιρίου αεροσταθμού. Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση του νέου αεροσταθμού, διαρρύθμιση του υφισταμένου κτιρίου με όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις του και εργασίες κατασκευής νέου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και ανακατασκευής του υφισταμένου και την κατασκευή των εισόδων και εξόδων.