Τοποθέτηση προκατασκευασμένου κτιρίου για τις ανάγκες της Σχολής Αστυφυλάκων μέχρι την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών στα κτίρια της Σχολής στην Αμυγδαλέζα Αττικής

Συμβατική ονομασία: Τοποθέτηση προκατασκευασμένου κτιρίου για τις ανάγκες της Σχολής Αστυφυλάκων μέχρι την ολοκλήρωση τρων επισκευαστικών εργασιών στα κτίρια της Σχολής στην Αμυγδαλέζα Αττικής
Τελική δαπάνη: 663.045 €
Ημερομηνία υπογραφής: 23/08/2001
Ημερομηνία περαίωσης:
21/12/2001
Σύντομη περιγραφή: Τοποθέτηση προκατασκευασμένου κτιρίου για τις ανάγκες της Σχολής Αστυφυλάκων μέχρι την ολοκλήρωση των επισκευαστικών εργασιών στα κτίρια της Σχολής στην Αμυγδαλέζα Αττικής.