Αποξήλωση, μεταφορά, επανεγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, χώρων υγιεινής και γραφείου - λεβητοστασίου, από υπάρχοντα κιβώτια βαρέας προκατασκευής, σε γήπεδο του Υ.Δ.Τ. εντός του Ν. Αττικής

Συμβατική ονομασία: Αποξήλωση, μεταφορά, επανεγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας, χώρων υγιεινής και γραφείου  - λεβητοστασίου, από υπάρχοντα κιβώτια βαρέας προκατασκευής, σε γήπεδο του Υ.Δ.Τ.  εντός του Ν. Αττικής
Τελική δαπάνη: 1.655.000 €
Ημερομηνία υπογραφής: 25/04/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
02/12/2001
Σύντομη περιγραφή: