Δ – 372 Στέγασις προσωπικού Nadge

Συμβατική ονομασία: Δ-372 Στέγασις προσωπικού Nadge
Τελική δαπάνη:      45.079.937 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 19/07/1971
Ημερομηνία περαίωσης:
26/07/1973 - 15/09/1977
Σύντομη περιγραφή: Στο έργο περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή κτιρίων για λέσχη αξιωματικών, υπαξιωματικών και κοιτώνων αξιωματικών. Βρίσκονται στις θέσεις Ίσμαρος, Βόλος, Λάρισα, Χορτιάτης και Βίτσι.