ΜΚ – 10 Οικοδομικά έργα και ευκολίαι φυσικής προστασίας Α/Δ Μίκρας

Συμβατική ονομασία: ΜΚ-10 Oικοδομικά έργα και ευκολίαι φυσικής προστασίας Αεροδρομίου ΜΙΚΡΑΣ
Τελική δαπάνη: 30.876.951 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 10/05/1974
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/1976
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή οικοδομικών έργων (καταφύγιο C.O.C. επικοινωνιών 1S.Q.D., προστατευόμενο κτίριο μοίρας αεροσκαφών, δυο καταφύγια οχημάτων καυσίμων, προστασία κρυπτων φωτεινής σήμανσης), έργων πολιτικού μηχανικού (οδικό δίκτυο προσπέλασης του καταφυγίου οχημάτων καυσίμων, ύδρευση, αποχέτευση) και Η/Μ έργα (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων, υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοτήσεως κτιρίων, εργασίες τροποποιήσεως υποσταθμών, αντικεραυνική προστασία κτιρίων, εγκαταστάσεις κλιματισμού, φωτεινή σήμανση τροχοδρόμων)