ΜΚ – 11 Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις Α/Δ Μίκρας

Συμβατική ονομασία: ΜΚ – 11 Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις Αεροδρομίου Μίκρας
Τελική δαπάνη: 147.584.210 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 30/06/1975
Ημερομηνία περαίωσης: 30/06/1978
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ