Φοιτητικό Κέντρο στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης – Γιοφυράκια Ηρακλείου

Συμβατική ονομασία: Φοιτητικό Κέντρο στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης – Γιοφυράκια Ηρακλείου
Τελική δαπάνη: 1.062.802.400 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 21/06/1999
Ημερομηνία περαίωσης:
 
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.