Συντήρηση Κτιρίου Διοικητηρίου Σ.Ν.Δ. Και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση

Συμβατική ονομασία: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού - Συμπληρωματικές εργασίες Διοικητηρίου Σ.Ν.Δ.
Τελική δαπάνη: 647.195 €
Ημερομηνία υπογραφής: 28/09/2001
Ημερομηνία περαίωσης:
30/05/2002
Σύντομη περιγραφή: Συντήρηση των εγκαταστάσεων του κτιρίου Διοικητηρίου της σχολής ναυτικών δοκίμων