Κλιματισμός στο Κεντρικό Δημαρχείο Δήμου Αθηναίων

Συμβατική ονομασία: Κλιματισμός στο Κεντρικό Δημαρχείο Δήμου Αθηναίων
Τελική δαπάνη: 639.994 €
Ημερομηνία υπογραφής: 2/11/2000
Ημερομηνία περαίωσης:
25/11/2002
Σύντομη περιγραφή: