Μελέτη και Κατασκευή 50 προκ/νων αιθουσών διαδασκαλίας και 12 προκ/νων χώρων υγιεινής σε γήπεδα σχολείων του Ν.Αττικής-Φάση 2000Ε (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις-περιβάλλοντες χώροι)

Συμβατική ονομασία: Μελέτη και Κατασκευή 50 προκ/νων αιθουσών διαδασκαλίας και 12 προκ/νων χώρων υγιεινής σε γήπεδα σχολείων του Ν.Αττικής-Φάση 2000Ε (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις-περιβάλλοντες χώροι)
Τελική δαπάνη: 1.590.609 €
Ημερομηνία υπογραφής: 27/06/2001
Ημερομηνία περαίωσης:
20/12/2002
Σύντομη περιγραφή: Μελέτη και κατασκευή 50 αιθουσών διδασκαλίας και 12 προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής σε γήπεδα σχολείων του Ν. Αττικής, Φάση 2000Ε. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες, εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.