Έργα Π.Μ. Αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα Αγχίαλος-Κούλα

Συμβατική ονομασία: Έργα Π.Μ. Αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα Αγχίαλος-Κούλα
Τελική Δαπάνη: 2.284.322.199 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 1/06/1992
Ημερομηνία περαίωσης: 30/10/1993
Σύντομη περιγραφή: MACHINO IMPORT- ΒΙΟΚΑΤ-Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.