Χαλύβδινο δίκτυο κατανομής 19BAR Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης

Συμβατική ονομασία: Χαλύβδινο δίκτυο κατανομής 19BAR  Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης
Τελική Δαπάνη: 2.478.432.876 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 10/03/1993
Ημερομηνία περαίωσης:
31/12/1995
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Κατασκευή χαλύβδινου δικτύου κατανομής 19BAR στην ευρυτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει 14811 μέτρα μήκους χαλύβδινου αγωγού 18” και 9755 μέτρα μήκους χαλύβδινου αγωγού 14”, κατασκευή 8 βανοστασίων, 2 ηλεκτροκίνητων σταθμών παραλαβής και αποστολής ξέστρου και συνδέσεις με το δίκτυο 5 μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών.