Κατασκευή χαλύβδινου δικτύου κατανομής 19BAR Αττικής- Βόρειος κλάδος Α'

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή χαλύβδινου δικτύου κατανομής 19BAR  Αττικής- Βόρειος κλάδος Α'
Τελική Δαπάνη: 1.756.712.926 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 24/11/1997
Ημερομηνία περαίωσης:
28/05/1999
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Κατασκευή χαλύβδινου δικτύου κατανομής 19BAR 'Α Αττικής, Βόρειος Κλάδος. Το έργο περιλαμβάνει 14.811 μέτρα μήκους χαλύβδινου αγωγού 18” και 9.755 μέτρα μήκους χαλύβδινου αγωγού 14”, κατασκευή 8 βανοστασίων, 2 ηλεκτροκίνητων σταθμών παραλαβής και αποστολής ξέστρου και συνδέσεις με το δίκτυο 5 μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών.