Οδοί Πρόσβασης, στηθαία ασφαλείας, πινακίδες σήμανσης στα βαλβιδοστάσια του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου και Σταθεροποίηση πρανών

Συμβατική ονομασία: Οδοί Πρόσβασης, στηθαία ασφαλείας, πινακίδες σήμανσης στα βαλβιδοστάσια του Κύριου Αγωγού Φυσικού Αερίου και Σταθεροποίηση πρανών
Τελική δαπάνη: 352.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 01/09/1995
Ημερομηνία περαίωσης:
10/10/1996
Σύντομη περιγραφή:  Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.