Κατασκευή χαλύβδινου δικτύου κατανομής 19BAR Κωδικός Έργου Ξάνθη

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή χαλύβδινου δικτύου κατανομής 19BAR  Κωδικός Έργου Ξάνθη
Τελική δαπάνη: 296.794.780 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 30/12/1999
Ημερομηνία περαίωσης:
22/12/2000
Σύντομη περιγραφή: Η σύμβαση του έργου περιλαμβάνει τον λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια υλικών, την κατασκευή, τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου κατανομής 19BAR.