Αντισεισμική προστασία Θεσ/νίκης. Ανέγερση νέας Νοσοκομειακής Μονάδος Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου. Κατασκευή φέροντος οργανισμού (Α' φάση)

Συμβατική ονομασία: Αντισεισμική προστασία Θεσ/νίκης. Ανέγερση νέας Νοσοκομειακής Μονάδος Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου. Κατασκευή φέροντος οργανισμού (Α' φάση)
Τελική δαπάνη: 75.565.363 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 5/05/1980
Ημερομηνία περαίωσης:
5/01/1982
Σύντομη περιγραφή: