Κατασκευή camping Ολύμπου

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή Camping Ολύμπυ
Τελική δαπάνη: 53.334.297 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 30/07/1972
Ημερομηνία περαίωσης:
14/05/1974
Σύντομη περιγραφή: Στο έργο περιλαμβάνεται κατασκευή οδοποιίας μήκους 675.00μ περίπου και πλάτους 5.00μ, θέσεις πάρκινγκ, εσωτερικό και εξωτερικό οδικό δίκτυο και πλατείας κοινοτικού κέντρου. Επίσης αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων, υποσταθμών (φωτισμοί, γενικός πίνακας, υψηλή τάση), υπόγειων δικτύων, αντλιοστασίων (αντλιοστάσιο υδροληψίας, πιεστ. δοχείων, ακαθάρτων, δεξαμενή ύδρευσης), η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και εξωτερικών φωτισμών και ρευματοδοτών.