87101 Δ.Ε. Οδικό κύκλωμα Χαλκιδικής μονοδρόμησης ανατολικής περιοχής Θεσ/νίκης

Συμβατική ονομασία: 87101 Δ.Ε.Οδικό Κύκλωμα Χαλκιδικής: Μονοδρόμηση Ανατολικής Περιοχής Θεσσαλονίκης
Τελική δαπάνη: 49.291.438 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 18/05/1973
Ημερομηνία περαίωσης:
31/05/1977
Σύντομη περιγραφή: Το έργο “οδοποιία προς μονοδρόμηση περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης” περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας, υπονόμων, ύδρευσης, κλπ. στις οδούς Βασ. Γεωργίου, Βασ. Όλγας, Ανθέων, προέκταση της Ανθέων, και στις παράπλευρους οδούς και κόμβους καθώς και την κατασκευή συνδετήριων τμημάτων για την αποκατάσταση της συνέχειας των υφιστάμενων οδών.