Επισκευή τεχνητής νησίδος MIDDLE-MARKER I.L.S. Α/Δ Μίκρας

Συμβατική ονομασία: Επισκευή τεχνητής νησίδος MIDDLE-MARKER I.L.S. Αεροδρομίου Μίκρας
Τελική δαπάνη: 430.624 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 4/01/1978
Ημερομηνία περαίωσης:
4/03/1978
Σύντομη περιγραφή: Εκτέλεση απολογιστικών εργασιών επισκευής τεχνητής νησίδας I.L.S. του Κεντρικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.