Αποπεράτωση Κόμβου Δερβενίου μέχρι διασταύρωση με Οδό Θεσ/νίκης – Καβάλας πριν από το Καβαλάρι

Συμβατική ονομασία: Αποπεράτωση Κόμβου Δερβενίου μέχρι διασταύρωση με Οδό Θεσ/νίκης – Καβάλας πριν από το Καβαλάρι
Τελική δαπάνη: 29.947.287 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 15/11/1980
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/1981
Σύντομη περιγραφή: