7871000 Δ.Ε. Αποπεράτωση οδού γεφ. Στρυμόνος – Ν. Περάμου και βελτίωση συνδετήριου οδού με εθν. Οδό Θεσ/κης – Καβάλας

Συμβατική ονομασία: Αποπεράτωση οδού γέφυρας Στρυμόνα – Ν. Περάμου και βελτίωση συνδετήριας οδού με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Καβάλας
Τελική δαπάνη: 640.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 27/05/1981
Ημερομηνία περαίωσης:
31/01/1986
Σύντομη περιγραφή: Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων σε μήκος οδού 48χλμ., την κατασκευή ρείθρων, κρασπέδων και συστημάτων αποστραγγίσεων και αποχετεύσεων σε όλο το μήκος της οδού, την κατασκευή δικτύου παράλληλων δρόμων και την κατασκευή ισόπεδων κόμβων και βελτιώσεων των συνδετήριων οδών. Επίσης περιλαμβάνεται η οδοστρωσία, η κατασκευή 2 ασφαλτικών στρώσεων και η σήμανση σε όλο το μήκος.