7571010 Δ.Ε.- Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό Θεσ/νίκης, μήκους 8,6km

Συμβατική ονομασία: 7571010 Δ.Ε.- Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό Θεσ/νίκης, μήκους 8,6km
Τελική δαπάνη: 61.406.313 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 23/05/1983
Ημερομηνία περαίωσης:
5/08/1984
Σύντομη περιγραφή: