Παραλλαγή χαράξεως της οδού γεφυρας Στρυμόνος – Ν. Περάμου Χ.Θ. 17+900 – Χ.Θ. 19+062

Συμβατική ονομασία: Παραλλαγή χαράξεως της οδού γεφυρας Στρυμόνος – Ν. Περάμου Χ.Θ. 17+900 – Χ.Θ. 19+062
Τελική δαπάνη: 36.929.467 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 2/08/1985
Ημερομηνία περαίωσης:
20/12/1985
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ – Βελ. Παγώνης – Βασ. Παγώνης
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, επέκταση σωληνωτού οχετού, οδοστρωσία και ασφαλτικές εργασίες για  την μετατόπιση του οδικού άξονα από Χ.Θ. 17+900 μέχρι Χ.Θ. 19+062. Μείωση κατά 5 μέτρα περίπου του ύψους του πρανούς και κατασκευή πρίσματος αντιστήριξης ύψους 8 μέτρων.