8271005 Δ.Ε. Εκτέλεση εργασιών παρακάμψεως Καβάλας Χ.Θ. 0+600 (κόμβος Αγ. Σύλλα) μέχρι Χ.Θ. 4+700

Συμβατική ονομασία: 8271005 Δ.Ε. Εκτέλεση εργασιών παρακάμψεως Καβάλας Χ.Θ. 0+600 (κόμβος Αγ. Σύλλα) μέχρι Χ.Θ. 4+700
Τελική δαπάνη: 1.559.225.021 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 9/09/1985
Ημερομηνία περαίωσης:
12/08/1991
Σύντομη περιγραφή: Εργασίες κατασκευής παράκαμψης Καβάλας από Χ.Θ. 0+600 μέχρι Χ.Θ. 4+700 διατομής αυτοκινητοδρόμου  πλάτους 22μ. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η κατασκευή σήραγγας στη Χ.Θ. 2+140 και συνολικού μήκους 140μ. περίπου.