α) Κατασκευή τμήματος της ανατολικής περ. Οδού Θεσ/νίκης από Χ.Θ. 29+650 έως Χ.Θ. 30+500 β) Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης Ν. Διαγώνιου από Χ.Θ. 2+380 έως 7+867

Συμβατική ονομασία: α) Κατασκευή τμήματος της ανατολικής περ. Οδού Θεσ/νίκης από Χ.Θ. 29+650 έως Χ.Θ. 30+500 β) Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης Ν. Διαγώνιου από Χ.Θ. 2+380 έως 7+867
Τελική δαπάνη: 371.903.336 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 7/11/1986
Ημερομηνία περαίωσης:
31/12/1988
Σύντομη περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στην Νότια Ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης και διέρχεται μεταξύ του πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, συνοικισμού Φοίνικα και χωριού Θέρμης και αποτελεί τμήμα της Ανατολικής Περιφερειακής και Ν. Διαγωνίου.
A) Το τμήμα της Ανατολικής Περιφερειακής έχει μήκος 850 μ., περιλαμβάνει τμήμα του κόμβου Κ12, Κ13 και το ενδιάμεσο τμήμα μεταξύ των 2 κόμβων και τμήμα μετά τον κόμβο Κ13 προς Θεσσαλονίκη επί της οδού Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου.
B) Το τμήμα της Ν. Διαγωνίου περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών στο τμήμα από Χ.Θ. 2+380 εως Χ.Θ. 7+867, μήκους 5,5 χλμ περίπου.