Κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στο εργοστάσιο ζάχαρης Ξάνθης

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στο εργοστάσιο ζάχαρης Ξάνθης
Τελική δαπάνη: 20.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 30/06/1994
Ημερομηνία περαίωσης:
19/07/1994
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή ασφαλτικών εργασιών συνολικής επιφάνειας 23.500μ2 σε οδούς και πλατείες στο εργοστάσιο ζάχαρης στη Ξάνθη.