Β – 114 Συμπληρωματικά Έργα Α/Δ Νέας Αγχιάλου

Συμβατική ονομασία: Β-114 Συμπληρωματικά έργα Α/Δ Νέας Αγχιάλου
Τελική δαπάνη: 18.172.249 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 31/03/1967
Ημερομηνία περαίωσης:
19/06/1969
Σύντομη περιγραφή: