Κ029/94 Εθνική Οδός Νο 1 Τμήμα από Καβάλας μέχρι Λένορμαν

Συμβατική ονομασία: Κ029/94 Εθνική Οδός Νο 1 Τμήμα από Καβάλας μέχρι Λένορμαν
Τελική  δαπάνη: 5.757.228.698 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 25/04/1996
Ημερομηνία περαίωσης:
15/10/2000
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΤΕΓΚ Α.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.