Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

Συμβατική ονομασία: Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού
Τελική δαπάνη: 2.141.996.233 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 18/06/1996
Ημερομηνία περαίωσης:
ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σύντομη περιγραφή: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.)