Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (4)

Συμβατική ονομασία: Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού 4
Τελική δαπάνη: 2.059.926.316 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 18/06/1996
Ημερομηνία περαίωσης:
ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ