ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Σήραγγα Δωδώνης-1.3.2

Συμβατική ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης - 1.3.2
Τελική δαπάνη: 34.640.192 €
Ημερομηνία υπογραφής: 6/08/1998
Ημερομηνία περαίωσης:
28/02/2003
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Κατασκευή σήραγγας, φρεάτια εκκαπνισμού, κτιρίων και υποσταθμών. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες οδοποιίας και Η/Μ εγκαταστάσεων.