Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις Κυκλάδες-Νήσοι Πάρος και Αντίπαρος

Συμβατική ονομασία: Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις Κυκλάδες-Νήσοι Πάρος και Αντίπαρος
Τελική δαπάνη: 3.218.918 €
Ημερομηνία υπογραφής: 17/06/2003
Ημερομηνία περαίωσης:
17/11/2003
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές το έτος 2003 στα νησιά Πάρο και Αντίπαρο. Κατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης, επαναδημιουργήθηκε η κοίτη ρέματος, κατασκευάστηκε τάφρος στο οδικό δίκτυο των νησιών, τοίχος βαρύτητας από λιθοδομή, νέα γέφυρα και έγινε τσιμεντόστρωση του οδικού δικτύου.