Εγνατία Οδός: αναδιαγράμμιση στο τμήμα Αγ. Ανδρέας- Άσπρα Χώματα (Παράκαμψη Καβάλας)

Συμβατική ονομασία: Εγνατία Οδός: Αναδιαγράμμιση στο τμήμα Αγ. Ανδρέας- Άσπρα Χώματα (παράκαμψη Καβάλας)
Τελική δαπάνη: 247.099 €
Ημερομηνία υπογραφής: 21/10/2005
Ημερομηνία περαίωσης:
24/12/2005
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί ο καθαρισμός των επιφανειών προς διαγράμμιση, χάραξη και στίξη όπου ήταν αναγκαίο και η νέα διαγράμμιση του τμήματος της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ 29 (Άγιο Ανδρέα) μέχρι τον Α/Κ 32 (Άσπρα Χώματα).
Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ του Α/Κ 29 και Α/Κ 32 έχει συνολικό μήκος 24 χλμ με δυο λωρίδες ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και περιλαμβάνει και τους κλάδους εισόδου και εξόδου των ανισόπεδων κόμβων 29 (Άγιος Ανδρέας), 31 (Άγιος Σύλλας) και 32 (Άσπρα Χώματα).