Εγνατία Οδός:εργασίες λειτουργίας στοιχειώδους συντήρησης στο τμήμα Α/Κ Στρυμόνα-Α/Κ Αγ. Ανδρέα (2009)

Συμβατική ονομασία: Εγνατία Οδός:εργασίες λειτουργίας στοιχειώδους συντήρησης στο τμήμα Α/Κ Στρυμόνα-Α/Κ Αγ. Ανδρέα (2009)
Τελική δαπάνη: 578.949 €
Ημερομηνία υπογραφής: 23/01/2009
Ημερομηνία περαίωσης:
30/04/2009
Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η τεχνική αστυνόμευση, η στοιχειώδη συντήρηση της οδού και των σηράγγων και η λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και τον έλεγχο της κυκλοφορίας σε ανοιχτή οδοποιία και στις σήραγγες.