Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Ν. Κερδυλίων

Συμβατική ονομασία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Ν. Κερδυλίων
Τελική δαπάνη: 5.673.063 €
Ημερομηνία υπογραφής: 20/03/2009
Ημερομηνία περαίωσης:
31/12/2009
Σύντομη περιγραφή: Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται:
1. η πλήρης κατασκευή ανισόπεδου κόμβου (A/K) Κερδυλίων και η σύνδεση του με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού.
2. Η πλήρης κατασκευή ή βελτίωση του παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού δικτύου στην περιοχή του κόμβου.
3. Η επέκταση δυο μικρών τεχνικών
4. οι εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης
5. οι εργασίες σήμανσης – ασφαλείας και οριοθέτησης της απαλλοτριωμένης ζώνης
6. οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού του κόμβου
7. οι εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς τους
8. οι εργασίες Ω.Κ.Ω.