Οδικό κύκλωμα Χαλκιδικής Τμήμα: Τριστινίκα – Καλαμίτσι – Σάρτη

Συμβατική ονομασία: Oδικό κύκλωμα Χαλκιδικής, Τμήμα: Τριστινίκα – Καλαμίτσι – Σάρτη (ΧΘ 60+577,85 - 93+246,26)
Τελική δαπάνη: 233.849.266 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 02/05/1969
Ημερομηνία περαίωσης:
15/11/1975
Σύντομη περιγραφή: Το έργο βρίσκεται στο οδικό κύκλωμα της Χαλκιδικής, στη χερσόνησο της Σιθωνίας. Έχει συνολικό μήκος 32.6 χλμ και περιλαμβάνει την κατασκευή της κοιλαδογέφυρας “Μαρμαράς” αλλά και την κατασκευή παραλλαγών για αποκατάσταση της συνεχείας των υφιστάμενων οδών.