Κατασκευή γεφυρών Χειμάρρου Φιλιούρι Κομοτηνής

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή γεφυρών χειμάρρου Φιλιουρί Κομοτηνής
Τελική δαπάνη: 58.468.180 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 19/06/1972
Ημερομηνία περαίωσης:
30/11/1974
Σύντομη περιγραφή: