α) 67203 Δ.Ε. Αντιπλημμυρικά έργα Φιλιουρί Κομοτηνής β) 37211 Δ.Ε. Διευθέτησις άνω ρου ποταμού Στρυμώνος γ) 37211 Δ.Ε. Ανύψωσις αναχωμάτων λίμνης Κερκίνης

Συμβατική ονομασία: α) 67203 Δ.Ε. Αντιπλημμυρικά έργα Φιλιουρί Κομοτηνής
β) 37211 Δ.Ε. Διευθέτησις άνω ρου ποταμού Στρυμώνος
γ) 37211 Δ.Ε. Ανύψωσις αναχωμάτων λίμνης Κερκίνης
Τελική δαπάνη: α) 267.331.693 δρχ
β) 640.000.000 δρχ
γ) 355.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 24/07/1969, 26/11/1969, 13/07/1970, 29/07/1970, 8/11/1971, 3/06/1977
Ημερομηνία περαίωσης:
2/08/1976, 31/10/1980
Σύντομη περιγραφή: