Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Θριάσιου Πεδίου (Εργολαβία Α-433)

Συμβατική ονομασία: Εγκαταστάσσεις Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Θριάσιου Πεδίου (Εργολαβία Α-433)
Τελική δαπάνη: 28.095.640 €
Ημερομηνία υπογραφής: 08/12/2008
Ημερομηνία περαίωσης:
18/04/2016
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε.- ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η μελέτη και κατασκευή των έργων της Α' Φάσης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Θριάσιου  Πεδίου, και η συντήρηση και περιορισμένη λειτουργία πριν από τη θέση σε αποδοτική λειτουργία, η θέση σε αποδοτική λειτουργία, η δοκιμαστική λειτουργία και η κανονική λειτουργία των εν λόγω έργων.