8376600 Δ.Ε. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Θεσ/νίκης, Τμήμα: Γαλλικός – Αξιός

Συμβατική ονομασία: 8376600 Δ.Ε. Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Θεσ/νίκης, Τμήμα: Γαλλικός – Αξιός
Τελική δαπάνη: 1.079.959.653 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 10/10/1983
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/1988
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ
Κατασκευή φρεατίων, εγκατάσταση θυροφραγμάτων, αεροβαλβίδων και τεχνικών έργων.