Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής πόλης Λάρισας

Συμβατική ονομασία: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής πόλης Λάρισας
Τελική δαπάνη: 2.004.435.580 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 4/07/1986
Ημερομηνία περαίωσης:
31/03/1989
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ - DEGREMONT SA
Καταλαμβάνει έκταση 115.000μ2 και αφορά στη μελέτη, κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία πλήρους σταθμόυ επεξεργασίας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στη ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.
Στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνεται η πλήρης εσωτερική οδοποιία, κτίριο διοίκησης και μηχανουργείο, συνολικής κάτοψης 1000μ2 περίπου, αγωγός λυμάτων Φ1500 από σκυρόδεμα σε μήκος 2800μ., αντλιοστάσιο, αντιπλημμυρικά αναχώματα, εγκαταστάσεις χώνευσης, αφυδάτωσης και ειδικές στεγανές δεξαμενές.
Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή πολλών υπόγειων δικτύων αγωγών νερού, λυμάτων, λάσπης και αερίων και επενδεδυμένης τάφρου απαγωγής των καθαρισμένων λυμάτων με προστασία στην όχθη του ποταμού – αποδέκτη.