9272508 Δ.Ε. Εγγειοβελτιωτικά έργα Λιβαδειάς-Κερκίνης (Έργα Α' φάσεως)

Συμβατική ονομασία: 9272508 Δ.Ε. Εγγειοβελτιωτικά έργα Λιβαδειάς-Κερκίνης (Έργα Α' φάσεως)
Τελική δαπάνη: 723.998.614 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 22/09/1992
Ημερομηνία περαίωσης:
27/12/1994
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.- ΤΕΚ ΕΠΕ