Διαμόρφωση των χώρων διαχείρισης υλικών (pipe yards) και εγκαταστάσεων (Camps)

Συμβατική ονομασία:

Διαμόρφωση των χώρων διαχείρισης υλικών (pipe yards) και εγκαταστάσεων (Camps)

Τελική δαπάνη:

4.500.000,00 €

Ημερομηνία υπογραφής:

27/02/2016

Ημερομηνία περαίωσης:

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Σύντομη περιγραφή:

K/Ξ Bonatti- J&P AVAX S.r.l.

Υπεργολάβος: ΕΤΕΘ Α.Ε.

Το αντικείμενο της ΕΤΕΘ Α.Ε. στην κατασκευή αυτού του έργου αφορά στη

διαμόρφωση κεντρικού αποθηκευτικού χώρου του έργου στην περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης, 9 οικοπέδων ως Pipe yards για την προσωρινή αποθήκευση των σωλήνων του έργου, διαστάσεων 48” διαμέτρου και 18.0m μήκους, 2 οικοπέδων ως Main Marsal Yards και 4 Camps για λειτουργία των εργοταξιακών γραφείων σε όλο το μήκος του έργου της Κοινοπραξίας, από την Καβάλα μέχρι την Καστοριά, συνολικής επιφάνειας 350.000m2