Κατασκευή Οδικού Άξονα Σέρρες - Αμφίπολη

Συμβατική ονομασία:

Κατασκευή Οδικού Άξονα Σέρρες - Αμφίπολη

Τελική δαπάνη:

4.460.500,00

Ημερομηνία υπογραφής:

29/10/2013

Ημερομηνία περαίωσης:

25/08/2014

Σύντομη περιγραφή:

Εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της εργολαβίας.