Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε., όπως διαμορφώθηκε, δοκιμάστηκε και εξελίχθηκε στη διάρκεια της πολύχρονης δραστηριοποίησής της στο χώρο της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων, είναι:

 1. Η διαφάνεια και η επαγγελματική ηθική σε όλες τις δραστηριότητές της.
 2. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος.
 3. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει και η ποιοτική κατασκευή τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.
 4. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται και η παράλληλη διεύρυνσή της.
 5. Η διαρκής μείωση των λαθών και των παραλείψεων.


Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με:

 • Τον αναλυτικό σχεδιασμό κατασκευής των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωσή τους.
 • Τον καθορισμό της ευθύνης, της δικαιοδοσίας και των αμοιβαίων σχέσεων του προσωπικού που διαχειρίζεται, εκτελεί και ελέγχει κάθε εργασία.
 • Την επιβεβαίωση ότι το εμπλεκόμενο προσωπικό της εταιρείας κατανοεί τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, στον βαθμό που η θέση και οι αρμοδιότητές του το επιβάλλουν.
 • Την παρακολούθηση των απαιτήσεων της αγοράς και των εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνικής.
 • Τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς και από κάθε έργο, μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Την προσεκτική αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων.
 • Την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Για την υλοποίηση της φιλοσοφίας της και της πολιτικής ποιότητας, η Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. από τις αρχές του 1997 διαμόρφωσε και διατηρεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για τα έργα που εκτελεί και τις υπηρεσίες που παρέχει, τον Αύγουστο δε του 1997 της απονεμήθηκε για πρώτη φορά πιστοποιητικό ISO 9002. Έκτοτε, εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 (πολιτική για την Ποιότητα), με ISO 14001 (πολιτική για το Περιβάλλον) και με ISO 45001 (πολιτική για την Ασφάλεια).