Εταιρική πολιτική

Ένα από τα βασικά στοιχεία της Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε., που την κάνουν να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της, είναι η πολιτική της απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό της. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την ανάπτυξή και την επιτυχία της, προσπαθεί και αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με όλο το προσωπικό ενθαρρύνοντάς το για ανάληψη πρωτοβουλιών και φροντίζοντας να τους εξασφαλίζει συνεχή εκπαίδευση και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας.
Επιπλέον, η E.T.E.Θ. Μονοπρόσωπη A.E. υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή της μηχανοργάνωσης σε όλο το σύστημα της διοίκησης, παρακολούθησης και παραγωγής των έργων. Από το 1985, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει σύστημα μηχανοργάνωσης, στελεχώθηκε με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλίστηκε με τα αναγκαία μέσα. Ο εξοπλισμός ανανεώθηκε, εμπλουτίστηκε και επεκτάθηκε σε όλα τα έργα, έτσι ώστε σήμερα το δίκτυο ενημέρωσης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων να έχει εξαπλωθεί σε όλον τον επιχειρηματικό και γεωγραφικό χώρο των ενδιαφερόντων της.