Πιστοποιήσεις

Για την υλοποίηση της φιλοσοφίας της και της πολιτικής ποιότητας, η Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. διαμόρφωσε και διατηρεί από τις αρχές του 1997, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας για τα έργα που εκτελεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. Τον Αύγουστο του 1997, μάλιστα, της απονεμήθηκε πιστοποιητικό ISO 9002, ενώ το 2004 έλαβε τιμητική διάκριση ποιότητας από το περιοδικό ecoQ.

Σήμερα, πιστή στις διαδικασίες που ξεκίνησε να εφαρμόζει από το 1997, εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ISO 9001 : 2015

9001 elΣτόχος της Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι η διατήρηση και συνεχής ενίσχυση του καλού γνωστού ονόματος που έχει αποκτήσει για την ποιοτική της διαχείριση και την αποτελεσματική, έγκαιρη και οικονομικά συμφέρουσα εκτέλεση των συμβάσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Είναι πολιτική της Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. να διατηρεί και εφαρμόζει ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης της εταιρείας. Στόχοι της εταιρείας όσον αφορά στην Πολιτική Ποιότητας είναι: Η διατήρηση και βελτίωση της φήμης της για την ποιοτική διαχείριση των εργασιών της, η  διατήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001/2015, η εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και με σεβασμό στις προσδοκίες τους με βάση ισχύοντες κανονισμούς, πρότυπα, νομοθεσία κ.λ.π., η αξιοποίηση της αποκτούμενης τεχνογνωσίας και η διερεύνηση της γνώσης μέσω συστηματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων, η προώθηση σε συνεχή βάση την διαχείριση ποιότητας σαν ευθύνη του κάθε εργαζόμενου, η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και η συνεχής προσπάθεια για εκτέλεση εργασιών με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η κατασκευή των τεχνικών έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία σχεδιάζεται αναλυτικά με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών οι απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μελετώνται ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές από το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας, στο εύρος που ο καθένας εμπλέκεται η εταιρεία και τα εργοτάξια της λειτουργούν βάσει του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/2015 με οδηγό τις απαιτήσεις της αγοράς και την εμπειρία από τα έργα, οι συνεργάτες της εταιρείας επιλέγονται προσεκτικά και αξιολογούνται συστηματικά, το προσωπικό της εταιρείας επιμορφώνεται και εκπαιδεύεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, η τεχνογνωσία καταγράφεται, συστηματοποιείται και μεταφέρεται από έργο σε έργο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ISO 14001 : 2015

ISO 14001

Πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή και η διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις της, καθώς και η πρόληψη των ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω των δραστηριοτήτων της και να βλάψουν: 1. Το προσωπικό της, 2. Το προσωπικό άλλων εμπλεκόμενων στα έργα που αναλαμβάνει, 3. Τρίτους, 4. Τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα υλικά, τις κατασκευές, την παραγωγή, τις περιουσίες και 5. Το περιβάλλον. Για να πετύχει τον παραπάνω σκοπό, η Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε., εφαρμόζει και αναπτύσσει διαρκώς Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, στοχεύοντας : Στην αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των κινδύνων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, Στην αναγνώριση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας, Στην ανάπτυξη οργάνωσης ασφάλειας με καθορισμό αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων σε όλη την ιεραρχία της εταιρίας, Στην στελέχωση ασφάλειας των εργοταξίων με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό, Στον καθορισμό υποχρεώσεων ασφαλείας κάθε υπεργολάβου της και την αξιολόγησή του, Στην εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολεί, Στη συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου ασφάλειας και την αξιολόγησή του με αποτελεσματικές διαδικασίες, Στην καταγραφή, συστηματοποίηση και μεταφορά της τεχνογνωσίας ασφάλειας απο έργο σε έργο ώστε η Εταιρεία να μαθαίνει και να βελτιώνεται συνεχώς. H Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε., υποστηρίζεται στην προσπάθειά της αυτή από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος. Η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. στα πλαίσια της δέσμευσής της για τη συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους και πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενός της θα αναλάβει υπεύθυνα και αποτελεσματικά το δικό του μερίδιο ευθύνης στην κοινή προσπάθεια για πρόληψη των ατυχημάτων.Το ίδιο ακριβώς περιμένει να πράξουν οι υπεργολάβοι της, οι σύμβουλοί της και το προσωπικό αυτών. Η Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας αποτελεί δέσμευση και οδηγό για όλη την ιεραρχία και το προσωπικό της Εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ISO 45001 : 2018

ISO 18001Η Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι σε θέση να αναγνωρίζει ενδεχόμενες επιπτώσεις που δημιουργούνται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον και δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο στα πλαίσια του δυνατού και εφικτού προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι παραπάνω επιπτώσεις. Ειδικότερα η εταιρία δεσμεύεται για τα εξής: Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Ελληνική, Ευρωπαϊκή, Διεθνή) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρίας, Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις ρυπογόνες πηγές με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης, Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της, Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών, Να παρακολουθεί και να μετρά τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της, Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Σκοπούς και Στόχους, και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη αυτών, Να εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος, Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της. Η εταιρία Ε.Τ.Ε.Θ. Μονοπρόσωπη Α.Ε. θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών.