Ολοκλήρωση Εκβάθυνσης Λιμενολεκάνης και Εκσκαφής Διαύλου Λιμένα Αλεξανδρουπολης

Συμβατική ονομασία:

Ολοκλήρωση Εκβάθυνσης Λιμενολεκάνης και Εκσκαφής Διαύλου Λιμένα Αλεξανδρούπολης

Τελική δαπάνη:

15.996.699,79 €

Ημερομηνία υπογραφής:

24/12/2013

Ημερομηνία περαίωσης:

21/12/2015

Σύντομη περιγραφή:

Κ/Ξ Χριστόφορος Δ.Κωνσαντινίδης Α.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε.

Κατά την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκαν εργασίες εκσκαφής του πυθμένα της θαλάσσης, μεταφορά και απόρριψη ή διάθεση των βυθοκορημάτων που προέκυψαν, επιχώσεις της χερσαίας ζώνης και έργα εκ λιθορριπών και φυσικών ογκόλιθων.