Κατασκευή παιδικού σταθμού στην περιοχή Χαραυγής Δήμου Αχαρνών

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή παιδικού σταθμού στην περιοχή Χαραυγής Δήμου Αχαρνών
Τελική δαπάνη: 295.202 €
Ημερομηνία υπογραφής: 14/06/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
11/10/2002
Σύντομη περιγραφή: